Język strony

Regulamin serwisu Hunti

Data publikacji: 20.06.2016

Administratorem serwisu Hunti dostępnego pod adresem http://hunti.eu jest Małgorzata Ciejek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CMC-METAL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE CIEJEK MAŁGORZATA” z siedzibą w Żmigrodzie (55-140), Borek 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 915-117-75-28.

Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail info@hunti.eu oraz numerem telefonu 730661166

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Małgorzata Ciejek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CMC-METAL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE CIEJEK MAŁGORZATA” z siedzibą w Żmigrodzie (55-140), Borek 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 915-117-75-28,
 2. Aukcja – procedura zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem mechanizmu Serwisu,
 3. Konto – konto w Serwisie prowadzone przez Administratora dla Użytkownika na podstawie Umowy o Prowadzenie Konta; Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą wybraną przez Użytkownika w procesie zakładania Konta; Konto jest zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w ramach Serwisu,
 4. Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcę umowę sprzedaży,
 5. Licytant – Użytkownik, którzy bierze udział w Aukcji,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://hunti.eu/pl/regulamin,
 7. Serwis – serwis internetowy Hunti należący do Administratora, dostępny pod adresem http://hunti.eu,
 8. Sprzedawca – Użytkownik, który dodaje Aukcję,
 9. Umowa o Prowadzenie Konta – umowa łącząca Użytkownika z Administratorem, zawierana zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna posiadająca Konto w Serwisie.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Serwis dostępny jest publicznie. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest bez zakładania Konta w Serwisie. Korzystanie z pozostałych funkcji Serwisu wymaga założenia Konta.
 3. Korzystanie z następujących funkcji Serwisu jest odpłatne:
  1. wyróżnienie Aukcji.

Korzystanie z pozostałych funkcji Serwisu jest nieodpłatne.

 1. Rola Administratora ogranicza się wyłącznie do udostępnienia Serwisu. W szczególności, Administrator nie jest stroną umów zawieranych między Użytkownikami, ani nie pomaga w zawieraniu umów między Użytkownikami. Administrator nie gwarantuje również, że Użytkownicy mają rzeczywistą możliwość zawarcia lub wykonania umów zawartych przy wykorzystaniu mechanizmów Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. standardowy system operacyjny,
  2. standardowa przeglądarka internetowa,
  3. połączenie z Internetem,
  4. aktywny adres e-mail – w celu założenia konta w Serwisie.
  5. Zakazane jest, podczas korzystania z Serwisu, dostarczenie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
  6. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych.
  7. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 3

Założenie Konta

 1. Konto w Serwisie może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz ułomna osoba prawna.
 2. Jeden podmiot może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 3. W celu założenia Konta w Serwisie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://hunti.eu/pl/zarejestruj i kliknąć w przycisk „Zarejestruj”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj” następuje przekierowanie na stronę Serwisu z instrukcją potwierdzenia założenia Konta. Potwierdzenie założenia Konta polega na kliknięciu w link potwierdzający wysyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Z chwilą kliknięcia w link potwierdzający zostaje zawarta Umowa o Prowadzenie Konta.
 6. Po kliknięciu w link potwierdzający Konto nie jest jeszcze aktywne. Aktywacji Konta dokonuje Administrator. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym i odmowy aktywacji Konta w sytuacji, gdy dane te okażą się nieprawdziwe, niekompletne lub nierzetelne. Administrator zastrzega sobie również prawo do weryfikacji, czy podmiot zakładający Konto nie ma już innego Konta w Serwisie, szczególnie założonego z wykorzystaniem tego samego adresu IP i do odmowy aktywacji Konta w takim przypadku. O odmowie aktywacji Konta Administrator poinformuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 4

Umowa o Prowadzenie Konta

 1. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
 2. Jeżeli okres wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta miałby upłynąć przed zakończeniem aukcji, w której Użytkownik bierze udział lub którą Użytkownik dodał, okres wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia zakończenia aukcji.
 3. Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta nie zwalnia Użytkownika od obowiązku spłaty ujemnego stanu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie umowy powinno przybrać formę wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail info@hunti.eu
 5. Konsument może odstąpić od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 5

Korzystanie z konta

 1. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła.
 2. Zabronione jest:
  1. korzystanie z Kont innych Użytkowników,
  2. udostępnianie Konta innym podmiotom.
  3. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może zarządzać Kontem z poziomu kokpitu.
  4. Z poziomu kokpitu Konta Użytkownik może:
   1. dodawać i edytować swoje dane personalne,
   2. przeglądać saldo płatności,
   3. przeglądać wiadomości wysłane mu przez innych Użytkowników,
   4. wysyłać wiadomości do innych Użytkowników,
   5. modyfikować ustawienia domyślne,
   6. przeglądać oceny wystawione mu przez innych Użytkowników w ramach systemu ocen,
   7. przeglądać aukcje, w których bierze udział i aukcje obserwowane,
   8. dodawać aukcje i zarządzać dodanymi aukcjami.

§ 6

Saldo płatności

 1. Saldo płatności to stan konta Użytkownika wyrażony w złotych polskich.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać wpłaty wybranej przez siebie kwoty w złotych polskich celem powiększenia stanu konta.
 3. Ze stanu konta pobierane są opłaty za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.
 4. Stan konta może być ujemny, w sytuacji, gdy Użytkownik nie posiadał żadnych środków na Koncie, a skorzystał z odpłatnej funkcji Serwisu. W takiej sytuacji, Użytkownik ma 14 dni na dokonanie wpłaty pokrywającej ujemny stan konta.
 5. Wpłata, o której mowa w ust. 2 powyżej, dokonywana jest za pośrednictwem serwisu DotPay, PayPal lub Skrill.

§ 7

Aukcje

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom zawieranie między sobą umów sprzedaży przy wykorzystaniu mechanizmów Serwisu, w szczególności mechanizmu Aukcji internetowej. 
 2. W Serwisie dostępne są trzy rodzaje Aukcji:
  1. Aukcja licytacyjna,
  2. Aukcja licytacyjna z opcją „Kup teraz”,
  3. Aukcja „Kup to teraz”.
  4. Aukcja licytacyjna polega na tym, że Sprzedawca, dodając Aukcję, zaprasza Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji poprzez wzięcie udziału w Aukcji celem zawarcia umowy sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
  5. Aukcja licytacyjna z opcją „Kup teraz” polega na tym, że Sprzedawca, dodając Aukcję, zaprasza Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji poprzez wzięcie udziału w Aukcji celem zawarcia umowy sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik może skorzystać z opcji „Kup to teraz” i w ten sposób natychmiast zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji „Kup to teraz”, Aukcja ulega zakończeniu. Opcja „Kup to teraz” zostaje wyłączona w ramach danej Aukcji z chwilą, gdy któryś z Licytantów złoży ofertę z ceną odpowiadającą lub przewyższającą cenę przypisaną do opcji „Kup to teraz”.
  6. Aukcja „Kup to teraz” polega na tym, że Sprzedawca składa Użytkownikom ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji za cenę wskazaną w treści Aukcji. Użytkownik zainteresowany zawarciem umowy może przyjąć ofertę, korzystając z opcji „Kup to teraz” i zawrzeć w ten sposób ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji.
  7. W ramach Aukcji licytacyjnej i Aukcji licytacyjnej z opcją „Kup teraz” Sprzedawca może zastrzec cenę wywoławczą, która jest ceną minimalną, za jaką Sprzedawca zgadza się sprzedać produkt będący przedmiotem Aukcji. W takiej sytuacji, Sprzedawca nie jest związany ofertami z ceną poniżej ceny wywoławczej. Cena wywoławcza może być widoczna publicznie od początku Aukcji, ale może być również ukryta do chwili złożenia przez Użytkownika oferty z ceną odpowiadającą lub przewyższającą cenę wywoławczą – decyzja w tym zakresie należy do Sprzedawcy.
  8. Każda Aukcja może mieć charakter publiczny albo prywatny. Aukcja ma charakter publiczny wtedy, gdy jest widoczna dla wszystkich przeglądających zawartość Serwisu. Aukcja ma charakter prywatny wtedy, gdy można uzyskać do niej dostęp wyłącznie posiadając link prowadzący do Aukcji.

§ 8

Dodanie Aukcji

 1. Dodać Aukcję może wyłącznie Użytkownik.
 2. W celu dodania Aukcji, Użytkownik musi przejść do zakładki „Wystaw przedmiot” dostępnej po zalogowaniu do Konta, wybrać kategorię aukcji, wypełnić formularz dodania Aukcji i kliknąć w przycisk „Zapisz”.
 3. W formularzu dodania Aukcji Użytkownik wskazuje:
  1. tytuł Aukcji odpowiadający nazwie produktu będącego przedmiotem Aukcji,
  2. rodzaj Aukcji:
   1. publiczna – widoczna dla wszystkich osób przeglądających Serwis,
   2. prywatna – dostępna tylko dla osób, które posiadają do niej link,
   3. tylko aukcja BIN (Aukcja „Kup to teraz”),
   4. czy Aukcja licytacyjna ma posiadać opcję „Kup to teraz”),
   5. datę rozpoczęcia Aukcji,
   6. datę zakończenia Aukcji,
   7. czy Aukcja ma zostać automatycznie ponownie opublikowana, a jeśli tak, to po jakim czasie od jej zakończenia,
   8. cenę wywoławczą,
   9. domyślne postąpienie,
   10. cenę „Kup to teraz”,
   11. czy oferta „Kup to teraz” ma być automatycznie akceptowana,
   12. dostępne metody dostawy produktu będącego przedmiotem Aukcji,
   13. dostępne metody płatności,
   14. czy cena zawiera podatek VAT, a jeśli tak, to wg jakiej stawki,
   15. stan produktu będącego przedmiotem Aukcji – nowy, stary, odświeżony,
   16. czas realizacji zamówienia,
   17. czy zakup możliwy jest tylko za pozwoleniem,
   18. zdjęcia mające być widoczne w treści Aukcji.
  3. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz” Aukcja zostanie przypisana do konta Użytkownika.
  4. Aukcja zostanie opublikowana w Serwisie w dacie rozpoczęcia Aukcji wskazanej przez Użytkownika w formularzu dodania Aukcji pod warunkiem jej uprzedniego zaakceptowania przez Administratora zgodnie z ust. 8 poniżej.
  5. Przedmiotem Aukcji mogą być wyłącznie produkty odpowiadające kategoriom produktów dostępnym w Serwisie. Opis Aukcji powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości produktu będącego przedmiotem Aukcji. Opis powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Aukcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
  6. Warunkiem opublikowania Aukcji w Serwisie jest jej zaakceptowanie przez Administratora. Administrator zapoznaje się z treścią każdej Aukcji, weryfikując ją pod kątem wymagań opisanych w ust. 6 powyżej i podejmuje decyzję o jej akceptacji lub braku akceptacji. O decyzji Administratora i jej uzasadnieniu, Użytkownik informowany jest w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika. Administrator może uzależnić zaakceptowanie Aukcji od wprowadzenia w jej treści stosownych zmian przez Użytkownika.
  7. Użytkownik nie może modyfikować treści Aukcji po jej opublikowaniu w Serwisie.
  8. Dodając Aukcję, Użytkownik występuje w stosunku do pozostałych Użytkowników Serwisu w charakterze Sprzedawcy. W związku z tym, na Użytkowniku ciążą wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem sprzedaży przez Internet.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Użytkownika obowiązków, o których mowa w ust. 9 powyżej.
  10. Dodając Aukcję, Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i koncesje do sprzedaży produktu będącego przedmiotem Aukcji.
  11. Dodając Aukcję, Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych w opisie Aukcji. Jednocześnie, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, ani terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie.
  12. Opublikowane w Serwisie Aukcje listowane są w ramach kategorii produktów dostępnych w Serwisie. Aukcje listowane są chronologicznie od najnowszej do najstarszej – decyduje data publikacji Aukcji w Serwisie, z zastrzeżeniem możliwości wyróżnienia Aukcji przez Użytkownika.    

§ 9

Wyróżnianie Aukcji

 1. Użytkownik może wyróżnić dodaną przez siebie Aukcję po jej opublikowaniu w Serwisie.
 2. Wyróżnienie Aukcji polega na jej przeniesieniu na górę listy Aukcji w ramach danej kategorii produktów. Aukcja jest również dodatkowo oznaczana pogrubioną czcionką.
 3. Wyróżnienie Aukcji jest płatne. Płatność za wyróżnienie Aukcji pobierana jest z góry, jednorazowo za cały okres wyróżnienia Aukcji. Okres wyróżnienia Aukcji odpowiada każdorazowo czasowi trwania danej Aukcji.  
 4. Opłata za wyróżnienie Aukcji jest stała i wynosi 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto.
 5. Opłata za dodanie Aukcji zostanie pobrana ze środków pieniężnych stanowiących stan konta, o którym mowa w § 6 Regulaminu. 

§ 10

Udział w Aukcji

 1. Wziąć udział w Aukcji może tylko Użytkownik.
 2. Wzięcie udziału w Aukcji polega na złożeniu oferty kupna produktu będącego przedmiotem aukcji w ramach licytacji lub na skorzystaniu z opcji „Kup to teraz”.
 3. Składając ofertę kupna w ramach licytacji, Licytant określa cenę maksymalną, którą gotowy jest zapłacić za produkt będący przedmiotem Aukcji. Mechanizm Serwisu automatycznie ustali ofertę Licytanta na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – mechanizm Serwisu wygeneruje jako ostatnią ofertę, ofertę z ceną równą cenie maksymalnej.
 4. Wysokość kwoty postąpienia zależy od domyślnej kwoty postąpienia ustawionej przez Sprzedawcę. Kwota postąpienia zawsze widoczna jest w treści Aukcji.
 5. Jeżeli oferta Licytanta jest pierwszą ofertą w ramach danej Aukcji, mechanizm Serwisu wygeneruje ofertę z ceną odpowiadającą cenie wywoławczej – jeżeli oferta odpowiada lub przewyższa cenę wywoławczą. W przypadku gdy oferta jest niższa niż cena wywoławcza, mechanizm Serwisu wygeneruje ofertę z ceną maksymalną zadeklarowaną przez Użytkownika.
 6. W trakcie licytacji, Licytant może modyfikować zadeklarowaną cenę maksymalną, nie może jednak zadeklarować ceny maksymalnej w wysokości niższej niż najwyższa oferta złożona w ramach danej Aukcji.
 7. Oferta złożona przez Licytanta wiąże go do momentu zakończenia Aukcji, chyba że Sprzedawca odrzuci ofertę. Sprzedawca może odrzucić ofertę na prośbę Licytanta lub ze względu na uzasadniony brak zaufania do Licytanta. Odrzucając ofertę ze względu na uzasadniony brak zaufania do Licytanta, Sprzedawca musi uzasadnić swoją decyzję. Odrzucona oferta uznawana jest za niezłożoną.
 8. Zakazane jest wpływanie na przebieg Aukcji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez:
  1. udział w Aukcji tego samego podmiotu z wykorzystaniem kilku Kont,
  2. składanie ofert we własnych Aukcjach,
  3. składanie ofert w Aukcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Aukcjach innych osób, z którymi Licytant pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na przebieg Aukcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.
  4. W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich ofert złożonych przez Użytkownika oraz zablokowania Konta Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta.
  5. Aukcja kończy się z chwilą wskazaną przez Sprzedawcę w treści Aukcji albo z chwilą skorzystania przez Użytkownika z opcji „Kup to teraz”. Sprzedawca może również zakończyć Aukcję przed chwilą wskazaną w treści Aukcji w razie braku jakichkolwiek ofert w ramach danej Aukcji lub po uprzednim odrzuceniu wszystkich ofert. Wcześniejsze zakończenie Aukcji wymaga uzasadnienia.
  6. Zwycięzcą Aukcji jest:
   1. w przypadku Aukcji licytacyjnej - Licytant, który złożył ofertę z najwyższą ceną; jeśli kilku Licytantów złożyło ofertę z tą samą ceną, zwycięzcą Aukcji jest ten Licytant, który złożył ofertę jako pierwszy w ramach danej Aukcji,
   2. w przypadku Aukcji licytacyjnej z opcją „Kup to teraz” – Użytkownik, którzy skorzystał z opcji „Kup to teraz” albo Licytant, który złożył ofertę z najwyższą ceną; jeśli kilku Licytantów złożyło ofertę z tą samą ceną, zwycięzcą Aukcji jest ten Licytant, który złożył ofertę jako pierwszy w ramach danej Aukcji,
   3. w przypadku Aukcji „Kup to teraz” – Użytkownik, który skorzystał z opcji „Kup to teraz”.

§ 11

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W wyniku wygrania Aukcji przez Użytkownika, między zwycięzcą Aukcji a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu będącego przedmiotem Aukcji
 2. Do zawarcia umowy dochodzi:
  1. w przypadku Aukcji licytacyjnej – z chwilą zakończenia Aukcji, jeśli została złożona przynajmniej jedna oferta z ceną odpowiadającą lub przewyższającą cenę wywoławczą albo Użytkownik korzystał z opcji „Kup to teraz”,
  2. w przypadku Aukcji „Kup to teraz” – z chwilą zakończenia Aukcji, czyli skorzystania przez Użytkownika z opcji „Kup to teraz”.
  3. Mechanizm Serwisu wygeneruje i prześle do zwycięzcy Aukcji oraz Sprzedawcy wiadomość związaną z zawarciem umowy.

§ 12

Wykonanie umowy sprzedaży

Administrator nie ingeruje, ani nie pośredniczy w żaden sposób w wykonaniu zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży. Administrator nie gwarantuje również, że strony umowy są w stanie wykonać umowę. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron.

[WW1] § 13

System powiadomień

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail powiadomienia związane ze swoją aktywnością w Serwisie.
 2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują, w szczególności powiadomienia o:
  1. dodaniu Aukcji,
  2. złożeniu oferty w ramach Aukcji,
  3. przebiciu oferty w ramach Aukcji,
  4. zakończeniu Aukcji.

§ 14

System ocen

 1. W Serwisie funkcjonuje system ocen umożliwiający Użytkownikom ocenianie siebie nawzajem oraz dodawanie komentarzy.
 2. System ocen polega na tym, że Użytkownik, który zawarł z innym Użytkownikiem umowę sprzedaży w wyniku wzięcia udziału w Aukcji, może ocenić przebieg transakcji.
 3. Ocena przebiegu transakcji odbywa się poprzez określenie liczy gwiazdek (od 1 do 10), która zdaniem Użytkownika odpowiada przebiegowi danej transakcji (im większa liczba gwiazdek, tym lepsza ocena).
 4. Dodatkowo, w ramach oceny przebiegu transakcji, Użytkownik może dodać komentarz opisujący przebieg transakcji.
 5. Zakazane jest dodawanie komentarzy sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności komentarzy wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, dyskryminujących, nierzetelnych, nieprawdziwych, oczerniających.
 6. Administrator zachowuje prawo do moderacji i usuwania komentarzy naruszających zakaz, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Użytkownik, który uważa, że komentarz na jego temat narusza zakaz, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może zgłosić ten fakt Administratorowi.

§ 15

Obserwowanie Aukcji

 1. Użytkownicy mogą obserwować Aukcję, nie biorąc w nich udziału.
 2. Obserwacja Aukcji odbywa się poprzez dodanie Aukcji do obserwowanych z wykorzystaniem dedykowanego przycisku widocznego przy danej Aukcji.
 3. Użytkownik może przeglądać obserwowane przez siebie Aukcje z poziomu kokpitu Konta.  

§ 16

Uprawnienia Administratora

Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu z naruszeniem postanowień Regulaminu, Administrator może:

 1. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia, przesyłając je na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika,
 2. zablokować Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony.

§ 17

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji Umowy o Prowadzenie Konta.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Prowadzenie Konta.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż realizacja Umowy o Prowadzenie Konta po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
  4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
   1. wglądu do swoich danych osobowych,
   2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  5. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  6. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celachstatystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
  7. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
  8. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Administrator.

§ 18

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. przedmiot reklamacji,
  2. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
  3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. info@hunti.eu
  4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 19

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów związanych z Umową o Prowadzenie Konta na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Prowadzenie Konta,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, ale zmiany będą obowiązywać Użytkownika dopiero po ich zaakceptowaniu.